Quadpost Quads
 
Acceuil|Conditions de Vente|Contact|Liens
 

Algemene Voorwaarden

 

Aanbiedingen, Orders
1.Onze aanbiedingen en prijscouranten zijn vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk anders vermelden. Bestellingen zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk of via e-mail door ons zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen of afspraken, zijn niet van kracht zonder onze schriftelijke bevestiging. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, voorkomend in onze
webwinkel en aanbiedingen, zijn voor ons niet bindend. Adviezen onzerzijds omtrent toepassing van het door ons geleverde zijn vrijblijvend en leiden niet tot aansprakelijkheid onzerzijds voor de (wijze van) toepassing van het geleverde.
2.Wij zijn steeds gerechtigd, ook na gedeeltelijke uitvoering, vóór verdere levering, van de koper een zekerheidsstelling voor de tijdige en algehele voldoening van zijn verplichtingen te vorderen.
3.Al onze offertes hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, een geldigheidsduur van twee weken.

Prijzen
4. Al onze prijzen zijn in euro's. Transportkosten worden evenredig het gewicht doorberekend.

 

Levertijd
5. De levertijd geldt bij benadering, overmacht en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Bij aanbrenging van een tussentijdse wijziging in de order, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden, korting, schadevergoeding of schadeloosstelling, noch op intrekken van de order. In geval van overmacht en/ of onvoorziene omstandigheden, wordt de uitvoering van de bestelling opgeschort tot na het eindigen daarvan, tenzij wij binnen 90 dagen na het zich voordoen van een dergelijk geval schriftelijk aan de koper berichten, dat wij de bestelling, voorzover niet uitgevoerd, annuleren, in welk geval wij evenmin tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht zijn. Ook wanneer levering uit voorraad is overeengekomen, hebben wij steeds het recht op aanvoer van een of meer fabrieken te leveren.

Garantie
6. Voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen gaat onze garantie en aansprakelijkheid niet verder dan waarvoor door onze leveranciers wordt ingestaan. Onze garantie omvat in dat geval slechts het gratis herleveren, of gratis door ons doen herstellen van die onderdelen, waaraan gedurende de garantietermijn door ondeugdelijkheid van materiaal of constructie enig gebrek mocht ontstaan, indien dit onverwijld te onzer kennis wordt gebracht en het onderdeel vrachtvrij aan ons wordt toegezonden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door te late levering, montage of demontage, winstderving of anderszins. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van het feit, dat goederen, waarop onze garantie betrekking heeft, nog niet zijn hersteld of vervangen. Van defecten, tengevolge van onoordeelkundige behandeling en andere buiten het geleverde liggende factoren en/of van buiten af op het geleverde inwerkende omstandigheden, alsmede voor die gevallen waarvan de oorzaak niet duidelijk door de koper kan worden aangetoond, en in geval de koper zelf reparaties en/of veranderingen aan het geleverde aanbrengt, vervalt de garantie en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Op reparaties wordt geen garantie verstrekt; vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Vrijwaring
7. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van het aan de koper geleverde product waarop onze aansprakelijkheid betrekking heeft. De koper vrijwaart ons en stelt ons schadeloos terzake van aanspraken op schadevergoeding welke derden ten laste van ons mochten maken in verband met de door ons aan hem, koper, geleverde artikelen.

Vervoer
8. Het vervoer geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeen gekomen. Behoudens bijzondere afspraak bepalen wij het vervoermiddel. De clausule 'onvoldoende verpakt' op vrachtbrieven of cognossementen dient slechts ter voldoening aan vervoersvoorschriften en geeft de koper nimmer enig recht jegens ons.

Verzekering
9. Wij verzekeren het transport alleen dan, indien de koper zulks uitdrukkelijk heeft verzocht. De kosten der verzekering zijn voor rekening van de koper.

Aflevering
10. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij dit deel leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. In het eerste geval moeten onze fakturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, overeenkomstig de voor de gehele order geldende betalingsvoorwaarden worden voldaan. Onze aansprakelijkheid eindigt zodra de goederen ons magazijn verlaten. 
De koper zal bij levering en aankomst van de goederen keuren en controleren of de levering met de overeenkomst overeenstemt.

Terugzending
11. Wanneer onze kopers goederen aan ons terugzenden of teruggeven en daarvoor door ons een ontvangstbevestiging wordt afgegeven, betekent dit niet dat wij deze goederen aanvaarden.
Slechts uit een door ons afgegeven creditnota kan blijken dat wij de terugzending of teruggave der goederen aanvaarden.
Bij terugzending worden 10% retourkosten over de waarde van de teruggezonden goederen in rekening gebracht, m.u.v. door Quadpost erkende schriftelijk bevestigde reclames.
Speciaal door ons bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden, tevens kunnen deze artikelen niet geannuleerd worden.

Eigendomsvoorbehoud
12.1 Quadpost behoudt de eigendom voor van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Quadpost, tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper.
12.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel.
12.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt
Quadpost zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Quadpost dan uit welke hoofde dan ook nog tegen de koper mocht hebben.
12.4 Bij de verwerking tot of vermenging met andere zaken door de koper van de door Quadpost onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, wordt de koper verondersteld deze verwerking of vermenging als onze lasthebber tot stand te hebben gebracht en worden wij eigenaar van het nieuwe voorwerp.
12.5 Indien en voorzover de waarde van de door het eigendomsvoorbehoud omvatte goederen de vordering van Quadpost met meer dan 30% overtreft, zijn wij verplicht op verzoek van de koper ten belope van dit meerdere deel de eigendom aan de koper over te dragen.
12.6 Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
Quadpost tekort schiet of Quadpost goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Quadpost gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
12.7 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Quadpost te bewaren. De koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polis van deze verzekeringen aan Quadpost op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra
Quadpost te kennen geeft dit te wensen, door de koper aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Quadpost tegen de koper.
12.8 Het is de koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en te verkopen en over te dragen.
12.9 De koper verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quadpost. De koper verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra Quadpost de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de koper.

Opeisbaarheid van vorderingen
13. In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag tot surseance of faillissement, liquidatie van zaken van de koper, overlijden van de koper, liquidatie, ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, alsmede indien koper niet voldoet aan de op grond van artikel 1 lid 2 gevorderde zekerheidsstelling, zullen wij het recht hebben de order of dat gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het geleverde als onze eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het reeds aan ons betaalde, doch onverminderd onze rechten op vergoeding van verlies en schade; in de omschreven gevallen is elke vordering ineens en dadelijk opeisbaar.

Reklames
14. De koper zal bij levering en aankomst van de goederen keuren en controleren of de levering met de overeenkomst overeenstemt. Reclames dienen binnen 24 uur per fax, schriftelijk, telefoon of e-mail gerapporteerd te worden, anders vervalt het recht op garantie, (fabricagefouten voorbehouden). Het bewijs van tijdige reklame rust op de koper. Alleen door Quadpost bevestigde reclames worden erkend.
Op de koper rust voorts de bewijslast, dat de goederen, waarvoor wordt gereklameerd, door ons geleverde goederen zijn en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van ons magazijn of de fabriek van onze leveranciers. Alleen goederen die ingevolge onze opdracht - na gegrond bevonden reklame - retourgezonden zijn, worden door ons gecrediteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de koper. Bij een door de koper bewezen gegronde reklame kunnen wij te onzer keuze de onderdelen of artikelen waa rop de reklame betrekking heeft, vervangen of aan de koper vergoeden, met uitsluiting van elk (ander) recht van de koper op schadevergoeding.
Niet afgehaalde of zich om enigerlei andere reden gedurende één maand in onze magazijnen bevindende verkochte goederen worden na afloop van deze maand bij onze voorraad gevoegd zonder dat terzake enig recht tegen ons geldend kan worden gemaakt.
Een reklame kan geen invloed uitoefenen op afdoening en betaling van de betreffende, reeds gedane of nog te geschieden leveringen.

Betaling
15. Behoudens andersluidende afspraak moet de betaling tegen aflevering der goederen geschieden zonder aftrek van enige korting of verzekering, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.
De koper zal in verzuim zijn door het enkele verstrijken van de overeengekomen of op de faktuur vermelde betalingstermijn. Is geen betalingstermijn vermeld, zo geldt een termijn van acht dagen na faktuurdatum; ingebrekestelling is niet vereist. Kopers zijn aan ons verschuldigd de op elke faktuur vermelde kredietbeperkingstoeslag, tenzij door ons binnen de op de faktuur hiervoor
aangegeven termijn betaling van het faktuurbedrag is ontvangen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de betaling in onze kas is gestort, resp. wij van de bank of girodienst de bevestiging van de ontvangst van de betaling hebben ontvangen. Het tijdstip van geven van de betalingsopdracht door de koper of van uitvoering door diens bank of girodienst is hiervoor niet bepalend. Bij betaling ná aflevering moet deze te onze kantore geschieden.

Rente en kosten
16. De debiteur, die in verzuim is, is vanaf de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door ons te maken om tot inning van het faktuurbedrag te geraken, komen ten laste van de nalatige debiteur.
Gerechtelijke kosten zijn de door de rechter te liquideren proceskosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die ons in rekening worden gebracht door onze advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie wij ons bedienen voor de invordering van een faktuurbedrag. Deze bedragen zijn door een debiteur verschuldigd tot de hoogte zoals door ons erkend.
De buitengerechtelijke invorderingskosten worden berekend conform het incassotarief als geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Bij faillissementsaanvraag van de koper is deze ook bij betaling van hoofdsom, rente en invorderingskosten, de kosten der faillissementsaanvraag verschuldigd.

Bevoegde rechter
17. Op alle transacties zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Alle geschillen (KortGedingen en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, voor zover zij tot de competentie van de Rechtbank behoren en de Wet niet bij regels van dwingend recht een andere Rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.

Verbindendheid
18.1 Onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten. Door de bestelling wordt de koper geacht daarmee akkoord te gaan. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend, wanneer ze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Wanneer door ons aldus bijzondere voorwaarden zijn geaccepteerd, blijven voor het overige onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden hun geldigheid behouden.
Eventuele (algemene) voorwaarden van onze koper, waarnaar door middel van opdruk of verwijzing in drukwerk en/of correspondentie wordt verwezen, verbinden ons desondanks alleen, indien de koper zich vóór totstandkoming der overeenkomst met ons uitdrukkelijk op zijn (algemene) voorwaarden heeft beroepen, en ook in dat geval alleen voor zover die voorwaarden ten opzichte van onze voorwaarden tegenstrijdige bepalingen bevatten. In alle andere gevallen gaan onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden voor.
18.2 Onze afnemers verplichten zich onze artikelen slechts onder de in dit artikel en de in artikel 16 en 17 genoemde voorwaarden door te verkopen en bij die doorverkoop als voorwaarde te stellen, dat elke volgende afnemer op zijn beurt verplicht zal worden en zijn, deze voorwaarden bij verdere leveringen te bedingen. Onze afnemers en elke volgende afnemer verplichten zich jegens ons deze voorwaarden nauwgezet na te leven.


online bestellen
Nombre
0
Total
€ 0
Checkout     naar kassa
Quad
English Deutsch NederlandsWebsite by: Heuvelman-internet